LONA-pengar till sagostig och naturlekplats

ekenabben

Biosfärkontoret får 300 000 kronor i statliga LONA-medel för att förstärka upplevelser längs Skåneleden SL6 Vattenriket. Nu börjar arbetet med sagostig vid Norra Lingenäset, naturlekplats vid Ekenabben och naturstig vid naturum. 

I dag kom Länsstyrelsens beslut att Biosfärkontoret beviljas 300 000 kronor till projektet ”Tre bubblare längs Vattenrikeleden”.
– Länsstyrelsen har stöttat arbetet med leden hela vägen. Först med LONA-bidrag till en förstudie och sedan till själva anläggandet. De nya medlen gör att vi kan förstärka upplevelsen längs leden ytterligare, Åsa Pearce, informationsansvarig Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.

LONA-medlen ska användas vid tre tätortsnära platser som är ledentréer och besöksplatser i Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.
– Nu sätter vi igång arbetet med att ta fram en spännande sagostig till Norra Lingenäset. Den ska handla om en liten vätte som tappat bort sin älsklingsblomma – vätterosen. Vid Ekenabben blir det naturlekplats och vid naturum Vattenriket en naturstig, säger Åsa Pearce.

Projektet syftar till att öka kunskapen om och intresset för naturen i Vattenriket. I sitt beslut skriver Länsstyrelsen att det därmed bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålen ”Myllrande våtmarker”, och ”Ett rikt växt och djurliv”. Länsstyrelsen gör också bedömningen att projektet är angeläget att genomföra då det uppmuntrar till utevistelse och intresse för naturen och riktar sig särskilt till barn.

Kommunen får bidrag till friluftsplan
Kristianstads kommun får ytterligare 600 000 kr för att förstärka arbetet med att ta fram en friluftsplan. Målet med friluftsplanen är att tydliggöra och förstärka arbetet med friluftslivet i kommunen.
– Vi är ytterst glada och tacksamma att Kristianstads kommun tilldelas LONA-medel för att ytterligare jobba med friluftslivet. Vi arbetar aktivt och förvaltningsövergripande med friluftsliv och LONA-bidraget från Länsstyrelsen förstärker arbetet med att ta fram en friluftsplan för hela kommunen, Jenny Sahlström, friluftsstrateg på kultur- och fritidsförvaltningen.

Fakta om LONA
Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) är ett bidrag som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Via LONA finns möjlighet att få upp till 50 procent i bidrag för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa. Syftet är att skydda naturen och göra den tillgänglig för människor, bland annat genom att bevara och utveckla tätortsnära natur.

 

Back To Top
Translate »