Järnproblem fokus för konferens

Länsstyrelsens studie visade på extremt höga halter järn och aluminium i Fredriksdalsviken. I förra veckan hölls slutkonferens i projektet som syftar till att minska effekten av urlakning från invallningar på torvjordar.

Vid sommaröversvämningen 2007 uppmärksammade naturvårdssamordnare Hans Cronert järnavlagringar på strandängarna kring Helge å och vid Hammarsjön.
– Vegetationen på strandängarna var missfärgad och gräset växte sämre, förklarar han.

Situationen blev inte bättre. 2016 fick Länsstyrelsen i Skåne i samarbete med Kristianstad Vattenrike medel från Naturvårdsverket för att studera omfattning och effekter av järn- och aluminiumurlakning vid invallningar i Helgeå, Klingavälsån och Görslövsån.

Målet var att ta fram förslag på åtgärder som också kan användas av andra med liknande problematik. I onsdags i förra veckan redovisades projektet på naturum Vattenriket.
– Det är en komplex frågeställning och det finns ingen enkel generallösning på problemet, säger Karin Olsson, vattenhandläggare på Länsstyrelsen som hållit i projektet.

Extremt höga halter i Fredriksdalsviken
Resultaten från förra höstens provtagning visar alarmerande höga halter av järn och aluminium i Fredriksdalsviken.
-Det var rent toxiska halter i vattnet. Dessutom var ph-värdet 5, vilket är väldigt lågt för Skåne. Det blir som en sur chock i området, säger Karin Olsson.

Nästa del i projektet blir att tillsammans med kommuner och markägare titta på vilka åtgärder som kan vara möjliga.
-Man behöver studera varje enskilt område för att se vad som är lämpligt att göra precis där, säger Karin.

Fredriksdalsviken är högprioriterat, eftersom de högsta värdena uppmättes där. Vad kan man då göra?
-Ett sätt är göra våtmark av området på samma sätt som man gjort vid Hamilton hill, säger Karin Olsson.

Genom att låta marken stå under vatten tar man bort förutsättningarna för utfällningar av järn och aluminium.
Ett annat sätt, som används i Danmark, är att anlägga sedimentationsdammar så att ämnena avsätts innan de når vattendraget.

Ett tredje alternativ är att leda ut diket direkt i Helge å istället för via Fredriksdalsviken.
-Men det kan få stora konsekvenser för Hammarsjön, säger Karin Olsson.

Back To Top
Translate »