Examensarbetet kommer till nytta för miljön

Det kan vara idé att spä ut järnhaltigt vatten från sura sulfatjordar. Det visar Filippa Kvists examensarbete för Biosförkontoret. Arbetet är en förstudie till en ny våtmark som ska minska läckaget av järn och aluminium från sur sulfatjord.

Filippa Kvist tar vattenprov

Nu är Filippas examensarbetet färdigt och inlämnat.
-Jag har lärt mig supermycket och det känns värdefullt att ha fått vara med på ett hörn i ett riktigt projekt, som kommer att ha positiv inverkan på miljön, säger hon.

Filippa Kvist har läst en utbildning till miljöstrateg inom mark, vatten och samhällsutveckling på Högskolan Kristianstad. När det var dags för examensarbete kontaktade hon Per Torstensson, limnolog på Biosfärkontoret. Det visade sig att han planerade en våtmark som skulle ta hand om järn och aluminium som läcker ur sur jordbruksmark.

Filippas uppgift blev att samla in och analysera vattenprover för att se om pH-värdet kunde höjas genom att spä ut vattnet från sulfatjorden innan vattnet nådde den planerade våtmarken.
– En höjning av pH är viktigt i och med att pH påverkar möjligheten för järn och aluminium att fällas ut i anläggningen och därmed hur effektiv avskiljningen av järn och aluminium från vattnet blir.

Utblandade prover gav högre pH
Hon tog fyra vattenprover spritt över fem veckor i april och maj i våras. Vattnet hämtade hon från två provtagningspunkter. Ett från det vattnet som är påverkat av den sura sulfatjorden och ett från vatten från en åkermark i närheten varifrån man planerade att släppa på vatten för att höja pH-värdet.

Filippa analyserade pH och järnhalt. Sen gjorde hon tre egna prover genom att blanda de båda vattenproverna i olika koncentrationer. Genomgående höjdes pH-värdet.
-Det märktes tydligt att inblandningen fick effekt på pH. Resultatet är att teorin stämmer – det har effekt att blanda i det ”goda” vattnet.

Hennes studie behöver följas upp med mätningar vid andra tider på året.
-Vattenprover förändras med klimat och flöde. Skulle behöva testa på vintern också – då pH är som lägst och järnhalten som högst, men jag var begränsad av exjobbets tidsram.

Filippa tycker att det varit ett riktigt intressant och bra examensarbete.
-Det har varit jättevärdefullt att få vara på Biosfärkontoret. Jag har fått massor med erfarenhet, använt labbutrustningen och utfört mätningar och analyser som jag aldrig gjort förut. Sen har jag lärt mig jättemycket om sura sultfatjordar.

Nu räknar hon med att examensarbetet publiceras efter sommaren. Då kan hon ta ut sin kandidatexamen. Studierna och exjobbet har gett mersmak.
-Min plan är att läsa mer biologi med kandidatexamen om ett år och därefter en master i ekologi.

Back To Top
Translate »