Biosfärområden möttes kring hållbar utveckling

Omkring 300 deltagare från biosfärområden i ett 40-tal länder samlades i Dublin Bay Biosphere på konferensen EuroMab. Med samma mål – att natur och människa ska utvecklas tillsammans.

Foto: Karin Magntorn. euromab

EuroMab hålls vartannat år. I förra veckan träffades nätverket från Nordamerika, Europa och Ryssland för första gången i en huvudstad. Syftet var att dela erfarenheter av arbete med klimat, näringsliv och biologisk mångfald. Biosfärområde Kristianstads Vattenrike var med.

-Vi var aktiva i olika work shops och fick mycket input med oss hem. Samtidigt hade mycket att tillföra. Vi ligger ganska bra framme i vårt arbetssätt tex kring ekosystemtjänster, säger Carina Wettemark, koordinator för Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.

Agenda 2030 i fokus
Meriem Bouamrane, chef för EuroMab, höll ett invigningstal som lyfte fram engagemanget hos unga människor som svenska Greta Thunberg. Hon pratade om biosfärområdenas roll för att bygga broar mellan intressen i olika länder kopplat till hållbar samhällsutveckling med FN:s hållbarhetsmål i fokus.

Utmaningen att kombinera naturvärden med rekreativa intressen var ett tema liksom hur vi kan arbeta för att anpassa oss till ett förändrat klimatet genom att både begränsa effekterna och anpassa oss till nya förhållanden.

Inspireras av naturum Vattenriket
I ett stort gemensamt projekt för att lyfta kommunicera arbetet med Agenda 2030 har  biosfärområdena uppmanats att spela in kortfilmer om sitt arbete. Ett antal visades under konferensen. Dessutom gavs tillfälle till utflykter med möjligheter att se hur Dublin Bay samarbetar med myndigheter, företag och föreningar.

-Dublin Bay är ett biosfärområde med stora naturvärden inpå staden, precis som Kristianstads Vattenrike så det finns likheter i utmaningar och möjligheter, säger Carina Wettemark.

Dublin Bay började som en liten ö och utvecklades 2015 till att omfatta huvudstaden och hela Dublin bay. Många vill använda området och arbetet går ut på att samordna det. Nu planerar Dublin bay att bygga ett besökscenter – med naturum Vattenriket som modell!

Text: Åsa Pearce
Foto: Biosfärenheten

Back To Top
Translate »