Projektbeskrivning

Vinneå är ett vattendrag som mynnar i Helgeå strax nedströms Araslövssjön.  Det är ett av kommunens smutsigaste vattendrag och vi beräknar att Vinneå bidrar med ca 10 % av hela Helgeåns totala transport av fosfor och kväve. För att uppfylla vattendirektivets krav om god ekologisk status, ansökte och fick Kristianstads Vattenrike tillsammans med Kristianstads och Hässleholms kommuner ett LOVA-projekt.

Projektet ska bidra till minskad uttransport av näringsämnen till Östersjön samt skapa goda förutsättningar för den biologiska mångfalden. Projektet genomförs tillsammans med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Hässleholms kommun och Vattenmyndigheten. I projektet ligger också en inventering av de enskilda avloppen som genomförs av MHK. Totalt sökte/fick vi 6 364 000 kronor där huvuddelen av medlen har använts som medfinansiering vid våtmarksprojekt.

Vi har arbetat med uppsökande verksamheten där vi informerar markägare om möjligheterna att anlägga våtmarker och skyddszoner. Projektet har ca 70 hektar våtmarker skapats, vilket är över målsättning som var 50 hektar våtmark. Utöver anläggning av våtmarker i odlingslandskapet har projektet också inneburit provtagning av vattenkvalitet i biflöden till Vinneå, framtagande av belastningsbeskrivning för hela avrinningsområdet, avloppsinventering och reglerbar dränering. På en sträcka av ån har vi även jobbat med att återskapa det naturliga å-planet och på flera platser i ån har vi förstärkt den fysiska miljön, detta för att gynna åns strömlevande arter. I projektet har också ingått att anlägga en våtmark för dagvattenhantering i tätorten Önnestad. Bockebäcken som en tillgång i samhället har stärkts.

Målsättningen med projektet har hela tiden varit att Vinneå så småningom skall uppfylla Vattendirektivets krav om God Ekologisk status. Vi är ännu inte där men näringshalterna är på väg neråt och redan idag klarar åns fisksamhälle God status. I de områden där vi förstärkt den fysiska miljön med lekgrus och stenar finns idag ett rikt samhälle av öring, grönling, elritsa, sandkrypare, nejonöga, ål plus de mer triviala arterna såsom abborre, gädda, mört och lake. Vi har dessutom hittat levande individer av tjockskaliga målarmusslor och i de nedre delarna har vi fångat mal.

Snabba fakta

Projektnamn: Vinneå – för god ekologisk status.
Medverkande: Biosfärkontoret, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Kristianstads kommun, Hässleholms kommun och Vattenmyndigheten.
Finansiärer: Länsstyrelsen Skåne LOVA (Lokala Vattenvårdsåtgärder), Vattenriket, MHK Kristianstad, Hässleholms kommun och Vattenmyndigheten.
Total budget 6 364 000 kr.
Genomförs 2011 – 2014.
Samarbetsparter: Forskare vid Kristianstads Högskola, Länsstyrelsen i Skåne län.
Kontakt: Carina Wettemark carina.wettemark@kristianstad.se

Dokument

Blogginlägg

Back To Top
Translate »