Våtmarker vid Vinneå ska hejda övergödningen

Kristianstads kommun får drygt fem miljoner kronor till lokala vattenvårdsprojekt, LOVA. Projektet ”Vinneå får en god ekologisk status” ska minska näringsutsläppet i Hanöbukten. Totalt delas 14 miljoner ut till skånska vattenvårdsprojekt mot övergödningen.


Vinneå. Foto Jonas Dahl.

När genomgången av årets LOVA-ansökningar är klar har drygt 14 miljoner kronor delats ut till 21 lokala vattenvårdsprojekt i Skåne. Pengarna fördelas av Länsstyrelsen och kommer ur Naturvårdsverkets havsmiljöanslag.  

Det enskilt största bidraget, drygt fem miljoner kronor, går till förbättringar längs Vinneå. Till glädje för Jonas Dahl, Vattenrikets limnolog, och Katrine Svensson, miljö- och hälsoskyddskontorets informatör, som samordnat projektansökan.
-I dag transporterar Vinneån stora mängder fosfor och kväve som är negativt för både ån och havet, säger Jonas Dahl.
-Därför är det positivt att vi kommer igång med ett arbete för att minska näringsläckaget och förbättra vattenkvaliteten i Hanöbukten, säger  Katrine Svensson.

Ett sätt att minska de höga halterna näring är att anlägga våtmarker och skyddszoner längs ån. Ännu bättre effekt får man om man kombinerar våtmarkerna med bevattning. På så sätt hushållar man med både vatten och näringsämnen.

-För att få tillbaka ett rikt djurliv i vattendraget är det viktigt att det även finns skyddszoner längs ån. Träden bidrar med både skugga och mat till bottendjuren. Dessutom binder träden strandbrinken, vilket minskar erosionen och förhindrar igenväxning av ån, säger Jonas Dahl.

Tillsammans med Katrine Svensson och Lars-Erik Williams, kommunekolog i Hässleholms kommun, försöker Jonas Dahl nu få kontakt med intresserade lantbrukare.
-Om allt går som planerat kommer en ny våtmark att grävas vid Adinal och vi hoppas att fler lantbrukare ska bli intresserade av olika typer av åtgärder, säger Jonas Dahl.

Katarina Hamilton på Adinal planerar att sätta spaden i jorden redan till sommaren.
 -Marken har tidigare varit våt betesmark, därför lämpar det sig att marken återlämnas till naturen som våtmark. Det primära syftet är att skapa en fosfor- och kvävefälla som minskar näringsläckaget till Helge å och att öka den biologiska mångfalden. Det glädjer mig att kunna bidra med förhållandevis stor yta i odlingslandskapet, säger hon.

-Förhoppningen är att vi på det här sättet kan hitta en modell att jobba med fler vattendragen i kommunen, säger Katrine Svensson.

Back To Top
Translate »