Vattenrikets våtmarker analyseras från rymden

Vattenriket är med i ett unikt forskningsprojekt. Satellitbilder i projektet SWOS ska ge bättre miljöövervakning av världens våtmarker.


Så här kan Vattenriket se ut på satellitbild. De olika nyanserna visar olika vegetation och översvämningar. ©Copernicus Sentinel-2 data 2017 (180127)

SWOS står för Satellite-based Wetland Observations Service och är ett samarbetsprojekt mellan forskningsinstitut, universitet och företag i 23 länder. Totalt omfattar det 50 våtmarksområden.

Satellitbilder används sedan tidigare för fjärranalys av landmiljöer – det unika med SWOS-projektet är att använda metoden för analys av våtmarker.

Limnolog Andreas Jezek har just kommit hem från en internationell workshop om SWOS i Tyskland. Han tror att satellitbilderna kommer att bli mycket användbara för fjärranalys av våtmarker.
-Satellitbilderna  visar förändringar vad gäller markanvändning och vegetation, ytvattendynamik och vattenkvalitet, säger Andreas.

Visar förändringar i vattenstånd
För en del områden finns bilder som är tagna så lång tillbaka som på 1970-talet. Dessa kan ge en bild av förändringar över lång tid. Den nya modernare utrustningen och tätare intervaller gör att det går att visa förändringar även på kortare tid.
-Ungefär var femte dag passerar satelliterna och tar bilder så det går att detaljerat se hur vattendynamiken förändras med vattenståndet över ett år.

När det gäller våtmarkerna och vattendrag ser Andreas två viktiga användningsområden.
-Det går att se vattenståndsförändringar och i viss mån bedöma förändringar i vattenkvaliteten.  Med hjälp satellitinformation kan man på ett snabbt sätt få en bild av ytvattnets utbredning vid ett visst vattenstånd.

De nya satellitbilderna kan hjälpa till att bedöma effekterna av olika åtgärder inom avrinningsområdet. En förhoppning är att de ska kunna tillföra ny information om vilka faktorer som påverkar hur brunt vattnet är.

Tillsammans med projektets svenska partner Brookmann Geomatics Sweden AB ska han försöka hitta möjlighet att följa vattenkvaliteteten i Hammarsjön och Araslövssjön.

Läs mer om SWOS här: http://swos-service.eu/
Länkar till satellitdata:
https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home
https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/ (bäst i Google Chrome)
https://landsatlook.usgs.gov/

Back To Top
Translate »