Våtmarker är en fantastisk tillgång för städer

Våtmarkerna längs Helge å skyddar Kristianstad mot översvämning, bjuder på härliga naturupplevelser och minskar näringsläckaget till Östersjön. På Internationella våtmarksdagen slår vi ett extra slag för Vattenrikets våtmarker.

Den andra februari firas Internationella våtmarksdagen av de 160 länder som skrivit på Ramsarkonventionen. Dagen firas för att lyfta fram alla de gratis tjänster, ekosystemtjänster, som våtmarkerna bjuder på.

I år uppmärksammas stadsnära våtmarker lite extra. Staden Kristianstad ligger mitt i ett våtmarksområde – till stor nytta och glädje för oss som bor här.

Kristianstad har ett utsatt läge för översvämningar, eftersom delar ligger under havets vattennivå – lägsta punkten 2,32 muh. En av de nyttor som våtmarkerna i Vattenriket ger oss är att jämna ut flödet i ån genom strandängarnas förmåga att svälja stora mängder vatten.

Våtmarkerna längs Helge å förser oss med många fler ekosystemtjänster: vattenrening, biologisk mångfald och naturupplevelser är några av dessa. Värda att slå ett slag för alla dagar på året!

Från vattensjukt till vattenrikt
Inställningen till våtmarker har förändrats över tiden. När Kristianstad grundades 1614 såg danske kong Christian IV våtmarkerna som en tillgång och ett skydd mot svenskarna.

I århundraden användes strandängarna till bete och slåtter, vilket gav fina strandängar med sina speciella växter och fåglar. Vid mitten av 1900-talet när allt fler flyttade till städerna sågs våtmarkerna som osund träskmark, som bara dög som soptipp.

Fram på 1970-talet ökade kunskapen och medvetenheten om miljön och man slutade slänga skräp vid Helge å. I dag betar kor på Isternäset och utter och mal simmar i ån igen.

Attityden till våtmarker har förändrats. Ett tydligt bevis för detta är att naturum byggts i strandkanten av Helge å omgivet av videbuskar och vass.

Fakta: Ramsarkonventionen
– internationell överenskommelse för att bevara och nyttja våtmarker, sjöar och vattendrag på ett hållbart sätt.
– 160 medlemsstater.
– I Sverige finns 51 utpekade Ramsarområden – varav ett längs Helge å.

Vattenrikets ekosystemtjänster:
Filmen Vattenrikets ekosystemtjänster visas på naturum hela dagen.

Back To Top
Translate »