Världsvattendagen lyfter fram naturens tjänster

Hur kan vi minska problem med översvämning, torka och övergödning i  haven? Svaret finns i de tjänster som naturen bjuder oss på. I dag 22 mars firas Världsvattendagen över hela världen. I år med fokus på ekosystemtjänster.

Naturen och dess tjänster kan lösa många av våra vattenutmaningar. Genom att skapa förutsättningar för naturen att leverera dem kan säkra vattenkvalitet och människors hälsa.
-I Vattenriket arbetar vi för att lyfta fram de ekosystemtjänster som naturen ger oss och för att öka kunskapen och öka förståelsen för värdena, säger Carina Wettemark, biosfärkoordinator.

Ett resultat är att attityden till våtmarkerna längs Helge å förändrats. På 1970-talet ansågs våtmarkerna helt värdelösa och fick hysa stadens soptipp. I dag har man förstått att våtmarkerna spelar en viktig roll genom att de skyddar Kristianstad mot översvämning och minskar näringsläckaget till Östersjön.

Våtmarker minskar näringsläckaget
Under de senaste tio åren har Vattenriket arbetat aktivt med att anlägga nya våtmarker i jordbrukslandskapet. Dessa fångar upp kväve och fosfor och hjälper till att minska näringsläckaget till Helge å och Östersjön. Våtmarker i landskapet är ett exempel på de naturbaserade lösningar som Världsvattendagen lyfter fram idag.

En annan viktig del i Vattenrikets arbete är samarbetet med forskningen. Elin Enfors Kautsky på Stockholm Resilience Center studerar hur man kan integrera ekosystemtjänster i hela Helgeåns avrinningsområde.
-Det som sker uppströms påverkar nedströms. Ett intensivt skogsbruk i norra delarna av avrinningsområde gör att vattnet nedströms blir brunare. Det påverkar den biologiska mångfalden och besöksnäringen. Därför är det viktigt att vi samverkar så att vi kan bruka området, utan att förbruka det, säger Carina Wettemark.

Världsvattendagen firas varje år den 22 mars med målet att lyfta fram vattenfrågor i alla dess former. Det startades på initiativ av FNs generalförsamling år 1992 och har sedan dess belyst olika vattenrelaterade teman. I Sverige koordineras Världsvattendagen genom Svenska Hydrologiska Rådet (SHR) och har firats sedan år 2006. Att sprida information kring vattenfrågor och väcka engagemang för vattenrelaterade problem till unga är huvudmålet med Världsvattendagen.

Läs också en intervju med biosfärkoordinator Carina Wettemark om Vattenrikets arbete kopplat till vatten och Agenda 2030 på Unescos hemsida.

Text: Åsa Pearce

Back To Top
Translate »