Mer kommunal mark till naturvård och rekreation

Kristianstads kommun har ett unikt sätt att säkerställa värdefulla marker för naturvård och rekreation. Just nu pågår en översyn av den kommunala naturvårdsfonden där en arbetsgrupp tar fram förslag på nya områden som kan bli fondmark.

Naturvårdsfonden skylt

Den kommunala naturvårdsfonden består av marker som plockats ut ur markreserven och undantas från exploatering. Fondmarkerna ska gynna både natur- och rekreationsvärden. Naturvårdsfonden sköts av kommunen naturvårdsförvaltare.

De första fondmarkerna inrättades i slutet av 1990-talet. Sedan dess har två revideringar gjorts; 2006 och 2016. I våras fick markförvaltare Joel Hallgren uppdraget att kalla samman en ny arbetsgrupp.
– Uppdraget är att se om det finns fler områden som är lämpliga för naturvård och rekreation och därför kan läggas till naturvårdsfonden. Vi har en stor kommun med variationsrik natur, säger han.

Just nu pågår revideringen i den förvaltningsövergripande arbetsgruppen som består av Dan Gerell, ekolog, Pyret Ovesson, naturvårdsförvaltare, Joel Hallgren, markförvaltare, Jenny Sahlström, friluftsstrateg och Ulrika Hedlund, kommunekolog.

Fondmarksbesök i Lerjevallen

Arbetet började med att var och en funderade fram ett urval kandidatområden. Under sommaren har arbetsgruppen träffats och tittat på områden tillsammans.
-Naturvärden, geografisk spridning, variation och möjlighet till rekreation är några av de parametrar som varit vägledande när förslagen vaskats fram, säger Dan Gerell, ekolog på Biosfärenheten.

Han håller som bäst på att sammanställa en lista över de områden som arbetsgruppen enats om. När förslaget är klart ska det antas av kommunstyrelsen.

Unikt för Kristianstads kommun
En kommunal naturvårdsfond där kommunal mark avsätts för naturvård och rekreation är så vitt Dan och Joel känner till unikt för Kristianstad.
-Jag tycker vi ska vara stolta över att vi har denna möjlighet att höja naturvärdena på markerna och gynna friluftsliv, säger Joel.

Marker som tillhör naturvårdsfonden är utmärkta på kommunens kartor och i naturen sitter plaketter vid områdenas gränser.
Flera av de kommunala naturreservaten började som fondmarker för att sedan få ett formellt skydd som naturreservat. Ekenabben, där Biosfärområde Kristianstads Vattenrike har en besöksplats, är ett exempel på fondmarken på väg att bli naturreservat.

Text: Åsa Pearce
Foto: Dan Gerell

Back To Top
Translate »