Vattenriket håller i Agenda 2030-projekt om hav

16 april, 2018
Projekt Biosphere for Baltic lyfter fram biosfärområdenas roll i arbetet med att nå FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030.  Projektet fokuserar på mål 14 – om hav och marina resurser.
 
Projekt Biosphere for Baltic är ett utbyte av erfarenheter och kunskap mellan biosfärområdena runt Östersjön om åtgärder för en bättre vattenkvalitet.

Dessutom lyfter det biosfärområdenas roll kopplat till Agenda 2030. Projektet koordineras av Biosfärområde Kristianstads Vattenrike och svenska biosfärprogrammet.
- Biosphere for Baltic är en viktig satsning för biosfärprogrammet, eftersom det visar biosfärområdenas bidrag till Agenda 2030, säger Johanna MacTaggart, nationell koordinator för Biosfärprogrammet Sverige. 

Dialog och samverkan för hållbar utveckling
Fokus ligger på mål 14 i Agenda 2030 – ett rikt hav och åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten.
- Projektet ger oss möjlighet att sprida biosfärområdenas erfarenheter att genom dialog och samverkan driva en hållbar utveckling. Genom att samla biosfärområden kring Östersjön i internationella utbyten, hoppas vi sprida kunskap om hållbarhetsutmaningar kopplade till Östersjön och få flera att inspireras av biosfärområdena, säger Johanna MacTaggart.

Projektet varar till februari 2019 och finansieras med hjälp av medel på en miljon kronor från Havs- och Vattenmyndigheten. Under projekttiden ska två nätverksträffar och två workshops hållas. Till dessa har biosfärområdena runt Östersjön bjudits in.

Träffarna kommer dels att handla om åtgärder från källa till hav, dels om marin pedagogik och kunskapsspridning. Den första nätverksträffen hålls 14-15 i Vattenriket.

Text: Åsa Pearce
Foto: Karin Magntorn

Landshövdingen njöt av Vattenriket

6 april, 2018

I strålande solsken besökte landshövding Anneli Hulthén Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. På programmet stod naturum och Pulken – tranornas bed & breakfast.

- En fantastisk helhetsupplevelse! Jag är så imponerad av den glädje och det engagemang jag mötte. Det känns så hoppfullt, säger landshövding Anneli Hulthén om sitt besök.

Hon menar att arbetet i Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ger en fin vägledning för andra kommuner.
- Vattenriket visar hur man kan få till en bra grön infrastuktur utifrån att jobba med en helhetssyn på landskapet. Och att arbeta för att få med sig så många som möjligt.

Besöket började på naturum Vattenriket. Här informerade biosfärkoordinator Carina Wettemark och naturumföreståndare Karin Magntorn om biosfärarverksamheten och naturum.

Carina Wettemark hoppas att Anneli Hulthén fått en tydlig bild av biosfärområdet som en resurs och modell för hållbar utveckling i Skåne.
-Vi har ett långvarigt och gott samarbete med Länsstyrelsen. Det är värdefullt att träffa landshövdingen och diskutera samarbeten kring till exempel friluftsliv, strandängarna och vadarfåglar och ekosystemtjänster och grön infrastruktur.

Ett fokus var den avsiktsförklaring som Kristianstads kommun nyligen tecknat med Länsstyrelsen i Skåne vad gäller Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.
-Vi identifierade några områden att gå vidare med i ett fördjupat samarbete, säger Anneli Hulthén.

Dessutom hann delegationen med en tur till tranorna vid Vattenrikets besöksplats Pulken - ett gott exempel på biosfäriskt arbete, som är bra för både natur och människa. Här matas tranorna för att förebygga skador på lantbrukarnas nysådda åkrar. Samtidigt får tusentals besökare se tranorna äta och dansa från fågeltornet.

-Vid Pulken pratade vi om vårt arbetssätt med dialog och samverkan och om tran- och gåsförvaltning där Länsstyrelsen spelar en viktig roll, säger Carina Wettemark.

Text: Åsa Pearce
Foto: Hans Cronert och Carina Wettemark

 

Glad påsk från Vattenriket!

29 mars, 2018
 
Våren är på väg, om än lite trevande. Tranorna har börjat flyga in över Pulken och matningen kommer igång när lantbrukarna börjar så. Då kan tranorna äta i lugn och ro och naturintresserade njuta av skådespelet från fågeltornet.
   
Att göra Vattenrikets varierade landskap lätt att uppleva är en viktig del i biosfärarbetet. Vid Pulken tar tranvärdar emot och berättar om andra fina platser att besöka i området. Inom ett par år får Vattenriket en ny Skåneled. Finansieringen för den 14 mil långa Vattenriketleden är nu klar.

Havsörnen är en av Vattenrikets karaktärsarter. I början på året öppnade ett gömsle med möjlighet att komma nära. Örnarna matas med rester från vildgäss, som jagats för att minska skador på lantbruket. Ett sant biosfäriskt projekt!

Vattenrikets våtmarker är en förutsättning för områdets höga naturvärden. Ett nytt projekt med satellitbilder ska ge ny kunskap.
I mars fick vi besök av politiker från nya danska Biosfärområde Mön. De åkte hem fulla av inspiration av vårt arbete med biosfärambassadörer och besöksplatser i landskapet.

Finansieringen klar för Vattenriketleden Nu har kommunstyrelsen beslutat att satsa 2,6 miljoner kronor på en Skåneled genom Vattenriket. I mars kom även beskedet att  ”Vattenriketleden etapp ett” får statliga LONA-medel för lokala naturvårdsprojekt på 655 000 kronor.

Nytt gömsle för örnskådare Med ett nytt örngömsle nyttjar Göran Frisk vildgässen ut till sista fjäderspetsen. I sitt viltslakteri förädlar han kött från gäss som jagats för att minska skador på lantbruket. Restprodukterna blir mat till örnarna utanför gömslet.

Vattenriket besöktes av nya  Biosfärområde Møn Den danska ön Mön nominerades som biosfärområde i juni i fjol. Nu har politiker och tjänstemän från det första danska biosfärområde besökt Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. En kurs för att utbilda biosfärambassadörer var en av många idéer danskarna tog med sig tillbaka över sundet.

Våtmarker en stor tillgång för städer Våtmarkerna längs Helge å skyddar Kristianstad mot översvämning, bjuder på härliga naturupplevelser och minskar näringsläckaget till Östersjön. På Internationella våtmarksdagen den andra februari slog vi ett extra slag för Vattenrikets våtmarker.

Vattenriket analyseras från rymden Vattenriket är med i ett unikt forskningsprojekt. Satellitbilder i EU-projektet SWOS ska ge bättre miljöövervakning av världens våtmarker.

Finansieringen klar för Vattenriketleden

22 mars, 2018

I onsdags beslutade kommunstyrelsen att satsa 2,6 miljoner kronor på en Skåneled genom Vattenriket. I dag stod det klart att ”Vattenriketleden etapp 1” dessutom får statliga LONA-medel för lokala naturvårdsprojekt på 655 000 kronor.

- Vattenriket har en fantastiskt rik och varierad natur och det här projektet innebär att vi kan förbättra förutsättningarna för friluftsliv i området. Dessutom hoppas jag att det kommer att bli ett bra tillskott för besöksnäringen. Intresset för vandring är starkt växande i vår region, säger Carina Wettemark, koordinator för Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.

Projektet ”Vattenriketleden etapp 1” började som ett medborgarförslag om att skapa en Vattenriketled som en del av Skåneleden. Det var Rolf Sjöberg som lämnade in förslaget.
-Jag hade vandrat all Skåneled som fanns och kände att det saknades en led i det här området som har en så häftig variation i landskapet.

Medborgarförslaget blir verklighet
Nu ska hans förslag bli verklighet. Kommunstyrelsen har sagt ja till att satsa 2,6 miljoner på att anlägga den och LONA-anslaget på 655 000 kr blir en viktig pusselbit för att få till stånd den 14 mil långa leden tvärs igenom Vattenriket från norr till söder.  

- Vi på Region Skåne ser fram emot ett långvarigt samarbete för Skåneleden, ökat antal besökare, ökade turismintäkter och förbättrad hälsa för alla vandrare! säger Oddvar Fiskesjö, enhetschef på Regional utveckling Miljö, Region Skåne.   

Sammantaget får Kristianstads kommun ett rejält tillskott till projekt som gagnar friluftslivet. Totalt landar medlen på 1,265 miljoner kronor. Förutom ”Vattenriketleden etapp 1” får även projekten ”Hitta ut i Kristianstad” och ”Tillgänglig Vramså för alla – fågel fisk och mitt emellan” anslag.

-Så himla kul att Vattenriketleden och de båda andra projekten i Kristianstads kommun beviljas medel! Att Kristianstad är den kommun som kammar hem mest projektmedel känns också bra för friluftslivet som helhet, säger Carina Wettemark. 

LONA står för Lokala naturvårdsprojekt: Bidrag delas årligen ut till kommuner och föreningar inom den lokala naturvårdssatsningen (LONA). Målet är att stimulera till ökat lokalt engagemang för naturvårdsfrågor, göra tätortsnära natur mer tillgänglig och att fler kommuner ska arbeta med naturvård. 

Bidrag till Kristianstads kommun:
Vattenriketleden etapp ett: 655 000 kr
Tillgänglig Vramså för alla – fågel fisk och mitt emellan: 470 000 kr
Hitta ut i Kristianstad: 140 000 kr

Världsvattendagen lyfter fram naturens tjänster

22 mars, 2018

Hur kan vi minska problem med översvämning, torka och övergödning i  haven? Svaret finns i de tjänster som naturen bjuder oss på. I dag 22 mars firas Världsvattendagen över hela världen. I år med fokus på ekosystemtjänster.


Naturen och dess tjänster kan lösa många av våra vattenutmaningar. Genom att skapa förutsättningar för naturen att leverera dem kan säkra vattenkvalitet och människors hälsa.
-I Vattenriket arbetar vi för att lyfta fram de ekosystemtjänster som naturen ger oss och för att öka kunskapen och öka förståelsen för värdena, säger Carina Wettemark, biosfärkoordinator.

Ett resultat är att attityden till våtmarkerna längs Helge å förändrats. På 1970-talet ansågs våtmarkerna helt värdelösa och fick hysa stadens soptipp. I dag har man förstått att våtmarkerna spelar en viktig roll genom att de skyddar Kristianstad mot översvämning och minskar näringsläckaget till Östersjön.

Våtmarker minskar näringsläckaget
Under de senaste tio åren har Vattenriket arbetat aktivt med att anlägga nya våtmarker i jordbrukslandskapet. Dessa fångar upp kväve och fosfor och hjälper till att minska näringsläckaget till Helge å och Östersjön. Våtmarker i landskapet är ett exempel på de naturbaserade lösningar som Världsvattendagen lyfter fram idag.

En annan viktig del i Vattenrikets arbete är samarbetet med forskningen. Elin Enfors Kautsky på Stockholm Resilience Center studerar hur man kan integrera ekosystemtjänster i hela Helgeåns avrinningsområde.
-Det som sker uppströms påverkar nedströms. Ett intensivt skogsbruk i norra delarna av avrinningsområde gör att vattnet nedströms blir brunare. Det påverkar den biologiska mångfalden och besöksnäringen. Därför är det viktigt att vi samverkar så att vi kan bruka området, utan att förbruka det, säger Carina Wettemark.

Världsvattendagen firas varje år den 22 mars med målet att lyfta fram vattenfrågor i alla dess former. Det startades på initiativ av FNs generalförsamling år 1992 och har sedan dess belyst olika vattenrelaterade teman. I Sverige koordineras Världsvattendagen genom Svenska Hydrologiska Rådet (SHR) och har firats sedan år 2006. Att sprida information kring vattenfrågor och väcka engagemang för vattenrelaterade problem till unga är huvudmålet med Världsvattendagen.

Läs också en intervju med biosfärkoordinator Carina Wettemark om Vattenrikets arbete kopplat till vatten och Agenda 2030 på Unescos hemsida.

Text: Åsa Pearce
Foto: Patrik Olofsson