Vattenriket får pengar till nya våtmarker

Vattenriket får 3,8 miljoner kronor till projekt som ska förbättra vattenkvaliteten i Helgeå, Skräbeån och Hanöbukten. Pengarna kommer från statens budget för stöd till Lokala vattenvårdsprojekt, så kallade LOVA-pengar.

-Det är jätteroligt att vi fått så mycket pengar till ett nytt LOVA-projekt. Det betyder att vi kan fortsätta det viktiga arbetet med att ta bort näringsämnen som tillförs våra vattendrag och till slut Hanöbukten, säger Håkan Östberg, biolog och projektledare på Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.

De nya anslagen ska användas till nya våtmarker i Helgeåns och Skräbeåns avrinningsområden. Målsättningen är 35 hektar nya våtmarker. Dessutom ska Vattenriket undersöka möjligheterna att anlägga våtmarker i Oppmannasjöns avrinningsområde.

Projektet börjar i år och avslutas oktober 2018. Håkan Östberg hoppas att våtmarkerna ska bidra till att minska transporten av näringsämnen till Hanöbukten med cirka 1750 kg fosfor och 17 500 kg kväve per år.
 -Dessutom skapar våtmarker en variation i landskapet, vilket ger en större biologisk mångfald och artrikedom, säger Håkan.

Länsstyrelsens handläggare bedömer projekt som mycket intressant och skriver i sitt beslut att Vattenriket har i tidigare och pågående LOVA-projekt visat att man kan omsätta sina förslag till konkreta åtgärder. Ett stort antal våtmarker har redan anlagts, vilket förmodligen gett en kraftigt minskad transport av näringsämnen till vattendrag och Hanöbukten.

Text: Åsa Pearce
Foto: Jonas Dahl

Back To Top
Translate »