Södra Äspet – nytt naturreservat längs kusten

I går beslutade kommunfullmäktige att göra Södra Äspet till Kristianstads kommuns sjätte kommunala naturreservat. Det betyder att sällsynta växter som ryl och knärot får ett starkare skydd. Samtidigt får vi människor möjlighet att njuta av tallskogar och stränder. 

Naturreservat Södra Äspet

Södra Äspet har en speciell och rik natur. Bland tallskogens lingonris växer de sällsynta växterna ryl och orkidén knärot. I gläntorna blommar luktvädden i violett. Den varma soliga sanden hyser alla Sveriges tre arter myrlejonsländor.
-I botten på de små runda fångstgroparna i sanden lurar myrlejonsländornas larver. De väntar på att en myra skall trilla ner, säger Dan Gerell, ekolog på biosfärenheten och den som hållit ihop reservatsbildningen.

Naturreservat Södra Äspet är på 63 hektar (cirka 126 fotbollsplaner) och ligger vid kusten strax söder om Åhus. Här ska naturvärden bevaras och utvecklas samtidigt som friluftslivet gynnas. Det nya reservatet är uppdelat i två delområden.
-Bägge delområdena består av tallskog på gamla sanddyner i ett kuperat och nästan mystiskt landskap att färdas i, säger Dan.

Sanddyner i Södra Äspet

Många av områdets tallar är så gamla att den ovanliga talltickan har börjat växa på dem. Tickan mjukar upp veden och gör det lättare för spillkråkan att hacka ur sitt bohål.
-När boet överges kan flera andra arter flytta in. Områdets gamla tallar är också hem för många vedlevande insekter, bland annat den ovanliga vallrovflugan som är en ansvarsart för Kristianstads kommun, berättar Dan.

Längst i öster finns öppna dyner, men naturreservatet går inte ända fram till kustlinjen. I områdenas västra delar finns inslag av ek och enebuskar insprängt i tallskogen. Det tyder på att den delen har varit mer öppen historiskt.

Naturreservatet är mycket lättillgängligt tack vare de kommunala badplatsparkeringarna som finns i varje delområde. Längs kusten precis utanför naturreservatet löper den nya Skåneleden SL6 Vattenriket. Det utövas många former av friluftsliv i Södra Äspet och här finns myriader av små stigar att leta sig fram längs.
-Det är tillåtet att både promenera och cykla på stigarna. Ridning är tillåten på markerade ridstigar. Hundar är välkomna men skall hållas kopplade mellan den första mars och tjugonde augusti för att värna om djurlivet, säger Dan.

Tallar i Södra Äspet

Som flera andra kommunala naturreservat har Södra Äspet först varit en del av den kommunala naturvårdsfonden, ett unikt koncept där kommunal mark avsätts för att gynna naturvård och friluftsliv.

Arbetet med Naturreservat Södra Äspet började 2015. Fyra år senare tog det fart med LONA-bidrag från Naturvårdsverket via Länsstyrelsen Skåne. Bidraget var bland annat för att ta fram underlag inför reservatsbildningen av Södra Äspet. Tekniska förvaltningen kommer att ansvara för driften av naturreservatet. Nästa år kommer naturreservatet att invigas med pompa, ståt och en fältvandring i reservatet.
-Genom att bilda naturreservat får Södra Äspet ett starkare skydd och en långsiktig förvaltning, säger Dan.

Back To Top
Translate »