Projektbeskrivning

Kristianstads kommun avser att bilda två kommunala naturreservat, ”Södra Äspet” och ”Ekenabben”. Båda områdena är tätortsnära och med stor betydelse för det rörliga friluftslivet och med höga naturvärden.

Södra Äspet ligger nära kusten utanför Åhus och utgörs av trädklädda sanddyner, Natura 2000. Ekenabben ligger strax söder om Kristianstad och här finns en spännande alsumpskog men också fuktiga områden i anslutning till Hammarsjön, stora delar ingår i fågeldirektivet respektive habitatdirektivet.

Projektet inleddes med naturvärdesinventering av Södra Äspet för att skapa en aktuell bild av områdets biologiska värden. För Ekenabben är områdets naturvärden bättre kända sedan tidigare.

Värdena för biologisk mångfald och friluftsliv låg till grund för bildandet av naturreservaten. Skötselplaner för de båda områdena ska leda till att bevara och utveckla dessa värden. De nya naturreservaten Södra Äspet invigdes i augusti 2022 och Ekenabben med Kvarnnäs på biosfärdagen 2 juni 2023.

Snabba fakta

Projektnamn: Framtagning av underlag för reservatsbildning Södra Äspet och Ekenabben, Kristianstads kommun, LONA
Medverkande: Biosfärkontoret, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Kristianstads kommun, Hässleholms kommun och Vattenmyndigheten.
Finansiärer: Naturvårdsverket via Länsstyrelsen Skåne. Total budget 680 000 kr.
Genomförs 2019 – 2022.
Kontakt: Dan Gerell dan.gerell@kristianstad.se

Globala mål

Miljömål nr 11
Miljömål nr 15

Läs mer

Back To Top
Translate »