skip to Main Content

Projektbeskrivning

Kristianstads kommun avser att bilda två kommunala naturreservat, ”Södra Äspet” och ”Ekenabben”. Båda områdena är tätortsnära och med stor betydelse för det rörliga friluftslivet och med höga naturvärden.

Södra Äspet ligger nära kusten utanför Åhus och utgörs av trädklädda sanddyner, Natura 2000. Ekenabben ligger strax söder om Kristianstad och här finns en spännande alsumpskog men också fuktiga områden i anslutning till Hammarsjön, stora delar ingår i fågeldirektivet respektive habitatdirektivet.

Projektet inleddes med naturvärdesinventering av Södra Äspet för att skapa en aktuell bild av områdets biologiska värden. För Ekenabben är områdets naturvärden bättre kända sedan tidigare.

Värdena för biologisk mångfald och friluftsliv kommer att ligga till grund för bildandet av naturreservaten och upprättande av skötselplaner för de båda områdena ska leda till att bevara och utveckla dessa värden. När beslut om reservatsbildning har tagits kommer de båda områdena att märkas ut, framtagna informationsskyltar att sättas upp och åtgärder för förbättrad tillgänglighet att genomföras.

Snabba fakta

Projektnamn: Framtagning av underlag för reservatsbildning Södra Äspet och Ekenabben, Kristianstads kommun, LONA
Medverkande: Biosfärkontoret, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Kristianstads kommun, Hässleholms kommun och Vattenmyndigheten.
Finansiärer: Naturvårdsverket via Länsstyrelsen Skåne. Total budget 680 000 kr.
Genomförs 2019 – 2022.
Kontakt: Dan Gerell dan.gerell@kristianstad.se

Globala mål

Miljömål nr 11
Miljömål nr 15

Blogginlägg

Back To Top
Translate »