Nya projekt ska ge bättre balans i Hanöbukten

Havs- och Vattenmyndigheten har valt ut ett tiotal projekt i Sverige som ska få stöd till åtgärdsprojekt i olika vattenområden. Kristianstads kommun och Länsstyrelsen Skåne får 15,7 miljoner kronor för projektet ”Bättre balans och mångfald i Helgeå och Hanöbukten”.
– Situationen är allvarlig och vi behöver ta ett helhetsgrepp runt problematiken med Helge å och Hanöbukten, säger Jonas Dahl,
projektkoordinator, biosfärenheten.

I december skickade Kristianstads kommun tillsammans med Länsstyrelsen Skåne en ansökan till Havs- och Vattenmyndigheten om att få bli ett av de tio projekt i Sverige som får stöd för åtgärder. Nu har beskedet kommit att projektet tilldelas 15,7 miljoner under fyra år.

– Vårt projekt har tre fokusområden, att kartlägga och bevara den biologiska mångfalden, minska övergödningen och minska brunifieringen i Helge å och Hanöbukten, säger Katrine Svensson, miljöinformatör på miljö- och hälsoskyddskontoret.

Det övergripande målet är att bidra till att fler vattendrag i Helgeåns avrinningsområde får en god ekologisk status och att bidra till en bättre situation i Hanöbukten. Bland åtgärderna finns botteninventering längs kusten Bromölla-Simrishamn, provfiske i Hanöbukten, åtgärder för att gynna hotade arter och skapa fria vandringsvägar för vandrande fiskarter i Vramsån och åtgärder för att minska näringsläckage och brunifiering.

Biosfärenheten har rollen som projektkoordinator. Det är flera aktörer som ska hålla i olika delprojekt: biosfärenheten, miljö- och hälsoskyddskontoret, stadsbyggnadskontoret, Länsstyrelsen Skåne och vattenvårdsförbundet i Västra Hanöbukten.

– Vi ser projektet som ett första steg till en förbättrad miljö i Helgeån och i Hanöbukten. Det är också positivt att kunna samordna flera olika aktörer i arbetet, säger Jonas Dahl.

Text: Katrine Svensson och Åsa Pearce
Foto: Karin Magntorn

Back To Top
Translate »