Att samla in, sprida och använda ny kunskap om landskapet och naturen är viktiga delar i biosfärarbetet. Vi inventerar, ger ut rapporter, samarbetar med forskare och arrangerar konferenser.

Ta fram ny kunskap

I Vattenriket finns en mängd referensytor och provtagningspunkter för miljöövervakning och forskning. Utöver detta initierar biosfärkontoret tillsammans med en rad aktörer övervakning av strandängsfåglar, växtarter, insekter, mal och musslor.

Flera lärosäten, bland andra Högskolan Kristianstad och Stockholms universitet har studerat Biosfärområde Kristianstads Vattenrike i olika forskningsprojekt. Forskningen handlar både om allt från arbetsmetoder och sammanhang som adaptiv samförvaltning, pedagogik och attitydförändringar till ekosystemtjänster och konkreta artstudier som strandängsvadarnas tillbakagång. Biosfärkontoret stöttar forskningen genom att vara delaktiga i studier och möten och förmedla kontakter.

Högskolan Kristianstad har en viktig roll som forskningsnod i Vattenriket. Forskningsprojekt och examensarbeten är viktiga källor till ny kunskap.

Malprovfiske i Helge å. Foto: Åsa Pearce

Sprida ny kunskap

Att sprida ny kunskap är en viktig del i biosfärkontorets arbete. Det gör vi på Vattenrikets hemsida, genom rapporter, möten med olika aktörer, i guidningar, föredrag och på konferenser på naturum. I skriftserie ”Vattenriket i fokus” publiceras rapporter, undersökningar och informationsskrifter. Publikationerna sprids till myndigheter, bibliotek, läroverk, tjänstemän, politiker och finns på Vattenrikets hemsida.

samtal, möte, dialog

Forskningskonferensen Biosfär

Varje november hålls en forskningskonferens, Biosfär, på naturum Vattenriket. Konferensen är ett samarbete med Högskolan Kristianstad med målet att sprida aktuella forskningsrön med anknytning till Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. Bland deltagarna finns forskare, naturentreprenörer, journalister, tjänstemän i kommun och Länsstyrelse och personal från andra biosfärområden. Arbetet med att sprida ny kunskap via en rad olika kanaler fortsätter framöver.

Konferensen Biosfär

Goda exempel

Back To Top
Translate »