skip to Main Content
Hans Cronert intervjuas om järnproblematiken på strandängarna. Foto Åsa Pearce

I samband med sommaröversvämningen 2007 uppmärksammade Vattenrikets naturvårdssamordnare Hans Cronert höga halter järn och aluminium på strandängarna längs Helgeån. Järnet visade sig till stor del härröra från jordbruksinvallningar i området.

Invallningspumparna gick för högtryck under översvämningen och förde med sig järnslam, som missfärgade ängsgräset och gjorde det odugligt som hö. Missfärgningen på strandängarna återkom i flera år efter översvämningen, sannolikt på grund av att järn lagrats i marken.

Järn är giftigt för vattenorganismer och binder fosfor, vilket bidrar till att ängsgräset växer sämre och ger mindre skördar. Även aluminium är giftigt för vattenorganismer. Utöver minskad grässkörd kan järnavlagringarna ha bidragit till att vadarfåglar som häckar på ängarna minskat.

Hans Cronerts upptäckt ledde till att Naturvårdsverket avsatte 400 000 kr till Länsstyrelsen i Skåne för att sammanställa befintlig kunskap om bakgrund, förekomst, miljöeffekter och framtidscenarier med ökad intensiv nederbörd sommartid. Problemet med utflödet av järn och aluminium från invallningar är sedan tidigare uppmärksammat i Danmark och man hoppas kunna hämta erfarenheter om åtgärder därifrån.

Processen är ett bra exempel på biosfäriskt arbetssätt: Biosfärkontoret uppmärksammar ett förhållande lokalt, initierar genom att berätta för Naturvårdsverket och Miljödepartementet om iakttagelserna och vilka miljökonsekvenser de kan innebära. Vi samlar in kunskap och engagerar Länsstyrelsen som söker medel och drar igång ett projekt för att få fram mer kunskap och hitta metoder att åtgärda problemet. På så sätt fungerar Vattenriket som ett modellområde.

Back To Top
Translate »