Invallningar läcker höga halter järn

Nytt projekt undersöker läckaget av järn och aluminium vid Helgeå, Klingavälsån och Görslövsån. De första provtagningarna visar på extremt höga halter på vissa platser.

I fredags togs prover vid Fredriksdalsviken norr om Kristianstad. Marken intill provtagningen är kraftigt missfärgad i en rödbrun nyans och vattnet mjölkigt grönvitt. Vattenkonsultent Kajsa Åbjörnsson konstaterar snabbt att provet innehåller extremt höga halter av järn och aluminium.
– Långt över gränsen för vad som är giftigt. Det här är inga livsmiljöer för något. Det är dött helt enkelt, säger hon.

Järnet är giftigt för fisk och småkryp. Dessutom binder det fosfor, vilket gör att gräset på ängarna växer sämre. Järnslam kan också ha bidragit till att antalet häckande vadarfåglar minskat i Vattenriket.

Problemen uppmärksammades första gången när strandängarna vid Helgeå missfärgades efter sommaröversvämningen 2007.
-Delar av ängarna färgades rödbruna och ängsgräset kunde inte användas som hö, säger Hans Cronert, naturvårdssamordnare i Vattenriket och den som först uppmärksammade problemet.

Missfärgningarna har återkommit under flera år på fler platser i Skåne. Sedan i oktober i höstas tas vattenprover varannan månad i Helgeån, Klingälvsän och Görslövsön. Resultaten visar att den omgivande invallade åkermarken läcker ut stora mängder järn och aluminium.

Parallellt med provtagningen görs en litteraturstudie om ekologiska effekter av järn och aluminium och om möjliga åtgärder. I oktober ska en rapport presenteras och tänkbara lösningar börja diskuteras. Dammar och våtmarker som fångar upp järnet är några förslag, att justera vattennivån så att järnet inte läcker ut ett annat.

Text och foto: Åsa Pearce

Om projektet:
Naturvårdsverket har bidragit med 400 000 kronor till Länsstyrelsen Skåne för att ta fram kunskap och förslag på åtgärder. Vattenprover tas på tre olika platser i Skåne (Helge å, Klingavälsån samt Görslövsån vid Skälderviken.)
Dessutom ingår en litteraturstudie och två studentprojekt.
Till projektet är knuten en referensgrupp med experter från olika myndigheter och universitet i Sverige och en expert från Danmark, där man arbetat med liknande problem tidigare.
Projektet sker i samverkan med Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.

Back To Top
Translate »