Gjutningen klar, formarna tas bort och pålningen fortsätter.

Nu är arbetet i full gång med att ta bort gjutformar och stöd, både runt och under bottenplattan till naturum.

Placeringen av pålarna, till gång- cykelbron vid Redet, mäts in med GPS.

Träformen monteras bort från bottenplattan vid utställningslokalen. Ett panoramafönster kommer att monteras  längs den välvda linjen mot Naturumssjön                              Foto S-E Magnusson

Gjutformen monteras ner.                           Foto S-E Magnusson

Kraftiga järnbalkar på träpålar har burit upp gjutformen under bottenplattan. Nu monteras järnbalkarna och träpålarna bort och bottenplattan kommer att vila på de nedslagna betongpålarna.                         Foto S-E Magnusson

Under naturum, strax över vattenytan, har man lagt ut ett tillfälligt trallgolv. Här arbetar man nu med att lossa järnbalkarna under gjutformen, med hjälp av bla  handdomkraften som syns på träbocken.                     Fot S-E Magnusson

För hand pumpar man upp trycket i domkraften, som placerats under en av de ca två ton tunga järnbalkarna, som man skall montera bort.  Det är många balkar som skall monteras bort.  Så länge vattenytan håller sig på den nuvarande nivån, ca +0,40 m över havsytan, går det någerlunda bra , men om vattenytan stiger ytterligare en meter eller mer, vilket oftast sker under vintern, kan det bli riktigt besvärligt.                           Foto S-E Magnusson

När stödet under balken lossats med domkraften, faller balken ner en decimeter på en underliggande tvärbalk. Balkarna kommer sedan att dras fram maskinellt. Till höger syns en betongpåle, inkladd med ett stor svart platsrör, som förhindrar att bl a humussyror i vattnet tränger in i betongpålens mikrosprickor som bildats när pålen slogs ner.           Foto S-E Magnusson

De slutliga träpålarna till gång- cykelleden vid Redet, intill naturum, håller på att mätas in. Arbetsbron, där den stora pålkranen står, kommer att monteras bort.                    Foto S-E Magnusson

Läget för pålarna sätts ut med stor precision, med en felmarginal på mindre än 1 cm. Instrumentet använder signaler från ett antal  satelliter, som fångas upp av den vita mottagaren på instrumentets topp.            Foto S-E Magnusson

Back To Top
Translate »