Projektbeskrivning

Vattendragen har under historien använts för många olika ändamål. Många viktiga för den utveckling som har skapat vårt samhälle. Kvarnar, sågar, stärkelsefabriker, brännerier och verkstäder är exempel på några verksamheter som varit beroende av vatten som kraftkälla. I vissa områden användes även vattendragen för timmerflottning. Sist men inte minst så har stora våta områden i Skåne dränerats torra genom att man sänkt bottnen på åar, bäckar eller genom anläggning nya djupa diken.

Alla dessa historiska (och pågående) verksamheter har format livsmiljöerna i vattendragen till vad de är idag. Genom dämning har strömmande miljöer har blivit lugnflytande sträckor, sten-/grusbottnar har grävts bort eller överlagrats av finsediment, stora stenar och block tagits bort ur vattendragen för att minska dämningseffekter eller möjliggöra flottning av timmer.

Dessa förändringar har gjort att vissa typer av livsmiljöer blivit en begränsande faktor för vissa organismer. Genom att återskapa de livsmiljöer som försvunnit kan man skapa bättre förutsättningar för många olika organismer genom att skapa en större mångfald i vattendraget.

Många gånger innebär detta att material, såsom sten och grus måste återföras till vattendraget. På detta sätt återskapar man lekbottnar, uppväxtområden och ståndplatser för fisk, men även bottnar som småmusslor kan gräva ner sig i (settlingbottnar).

I det skånska landskapet har många åar och bäckar rätats ut och ibland även kulverterats, för att göra landskapet lättbrukat och ge vattnet en snabb väg mot havet. Genom att gräva upp kulvertar och återmeandra vattendragen, kan man återskapa viktiga habitat och samtidigt fördröja vattnets väg mot havet.

Även plantering av träd längs vattendrag är en restaureringsåtgärd som ibland används. Detta för att skapa skugga, som både minskar igenväxning och håller nere temperaturen. Dessutom tillför träden föda till nedbrytare i form av löv och död ved.

Snabba fakta

Projektnamn: Biotopvård ingår i flera vattenvårdande projekt som biosfärkontoret är delaktigt i.
Kontakt: Per Torstensson per.torstensson@kristianstad.se

Blogginlägg

Back To Top
Translate »