Projektbeskrivning

Tranor

Sedan 1997 har antalet vårrastande tranor ökat i främst södra delarna av Kristianstadsslätten. Vid behov matas tranorna i naturreservatet Punken-Yngsjö med syfte att minera risken för allvarliga skador på nysått korn och vete. Åtgärden har varit lyckad och skador orsakade av tranor har i stort sett uteblivit under senare år. Dessutom har möjligheterna att titta på tranorna ökat genom att matningsplatsen ligger inom naturreservat i nära anslutning till besöksplats och fågeltorn. Det transkadeförebyggande arbetet sker i samverkan mellan Länsstyrelsen och KLF (Kristianstads lagerhusförening) och Nordöstra Skånes Fågelklubb.

Gäss

Problem med gäss, framför allt vitkindad gås, som skadar växande och oskördad gröda har ökat de senaste åren. Orsaken är att antalet häckande gäss ökat kraftigt i Vattenriket och övriga delar av landet under 1990–2000-talet. Ändrade väderförhållanden med milda vintrar gör att gässen stannar över vintern istället för att flytta. Dessutom sår lantbrukarna större arealer med höstsådda grödor vilket gör att det under vinterhalvåret finns nästan obegränsat med mat för dem.

För den enskilde lantbrukaren kan gässens bete orsaka stor skada.

För hitta lösningar och mildra problemen med grågäss tog Länsstyrelsen 2002–2003 tillsammans med lokala aktörer fram en förvaltningsplan för grågås, med utgångspunkt från förhållandena i Kristianstads och Bromölla kommuner.

Efter planens färdigställande har arbetet med att minska skador från gäss utvecklats på olika sätt, bland annat har ”gåsakarlar” anställts vilka har till uppgift att bistå lantbrukarna med skrämselutrustning.  Rutiner kring skyddsjakt har setts över och i de fall skador ändå uppkommer finns möjligheter till skadevärdering och ersättning. Regelbundna inventeringar av häckande grågäss har skett i Vattenriket och månatligen under vinterhalvåret utförs räkningar av rastande och övervintrande gäss.

Det lokala förvaltningsarbetet med gäss har uppmärksammats nationellt och internationellt och numera finns förvaltningsgrupper på flera håll i landet.

Eftersom gässen inte bryr sig om nationsgränser behöver förvaltningen utvidgas och ske över nationsgränser. Inom ramen för det FN-administrerade mellanstatliga organet ”The Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds” (AEWA) sker nu arbete med att ta fram internationella förvaltningsplaner för grågäss och vitkindad gås. AEWA-gruppen har haft ett av sina möten på naturum i Kristianstads Vattenrike och nationell gåsförvaltningskonferens har hållits i Kristianstad.

Numera sker omfattande forskning av gäss finansierad av naturvårdsverket. Forskningen sker av Högskolan i Kristianstad i samarbete med Viltskadecenter vid Grimsö Viltforskningsstation/SLU.

Snabba fakta

Projektnamn: Gås- och tranförvaltningsgruppen
Medverkande: Markägare, Länsstyrelsen i Skåne, LRF Kristianstad och Bromölla kommuner,  Svenska Jägareförbundet/Region syd, Högskolan Kristianstad, Nordöstra Skånes fågelklubb, Naturskyddsföreningen och Biosfärkontoret/Kristianstads kommun.
Finansiärer: Naturvårdsverket finansierar genom Länsstyrelsen, skrämselkonsultent, skrämselutrustning, skadevärdering, eventuella skadeersättningar, tranmatare och korn till den transkadeförebyggande matningen vid Pulken. KLF (Kristianstadsortens Lagerhusförening) sponsrar en del av kornet. Fågelklubben räknar regelmässigt gäss och tranor.
Verksamheten påbörjades: 1997
Kontakt: Anders Hallengren, Länsstyrelsen Skåne anders.hallengren@lansstyrelsen.se

Dokument

Läs mer

Back To Top
Translate »