Näsby fält

Militärfält med höga naturvärden

Under 70 år fungerade Näsby fält som militärt övningsområde, men år 1995 blev det inköpt av Kristianstads kommun, bland annat på grund av de stora natur- och rekreationsvärdena. Här fanns mycket att tänka på och göra avvägningar kring, till exempel hur man på ett bra sätt skulle kunna samutnyttja det stora området så att det både kunde rymma bostäder, rekreation och naturvärden. 1997 började en brett förankrad kommunal grupp att ta fram ett förslag som innebar att man skulle arbeta för att göra naturreservat av den del av Näsby fält som hade mycket höga naturvärden, medan de mer tätortsnära delarna runt Högskolan skulle kunna användas för framtida bebyggelse. Mycket arbete återstod med planering för naturreservat, restaurering av marker och tillgänglighetsarbete innan Naturreservat Näsby fält sedan kunde invigas år 2002.

Back To Top
Translate »