Håslövs ängar 1990. Foto SEM

Röjningar återskapar fågelrike

Samtidigt med att besöksplatser planerades i Vattenriket startade arbetet med att bryta igenväxningen på strandängarna och återskapa de fågelrika öppna ängar. Detta var ett arbete tillsammans med många intressenter i bygden, till exempel markägare, brukare, Skogsstyrelsen och kommunens beredskapslag.

Arbetet tog fart på Håslövs ängar, Isternäset och Pulken. Buskar röjdes, vass brändes, tuvtåtel och andra höga gräs putsades och den så viktiga blå bården återskapades. Skötseln med bete och slåtter kunde därefter återupptas på ängarna, en förutsättning för det rika fågellivet.

Back To Top
Translate »