Nya rapporter från Vattenriket i fokus

Vattenriket i fokus är Biosfärkontorets skriftserie, där rapporter och inventeringar som utförts på uppdrag eller i samarbete med Biosfärkontoret presenteras. Skriftserien startade år 2006. Här är årets tre första nummer:

2010:01 Biosfärområde Kristianstads Vattenrike
Verksamhetsberättelse år 2009
Författare Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike samt medförfattare Hans Cronert och Rolf Sjöberg.
I verksamhetsrapporten berättas det bland annat om bygget av naturum Vattenriket, det fortsatta arbetet med de sandiga odlingsmarkerna och hur arbetet med att bevara och utveckla våtmarksområdet längs nedre delarna av Helgeån har framskridit de senaste 20 åren. Dessutom återges den soliga jubileumsdagen i september då Vattenriket och Naturskolan firade 20 år med naturmingel på Ekenabben, då drygt 800 pers kom för att fira.

2010:02 Rör om i sanden – allmänna råd för bevarande av sandmarkernas växter och djur
Författare Ebba Trolle
I Vattenriket pågår sedan flera år ett intensivt arbete med att bevara och utveckla de höga naturvärden som är knutna till sandiga odlingsmarker. Flertalet sandmarksarter har liknande behov och krav på sin omgivning. I ”Rör om i sanden” sammanfattas generella rekommendationer för att bevara dessa säregna och växter och djur.

2010:03 Solitärbin och andra insekter på Kristianstads Golfklubbs golfbanor i Åhus
Författare Mikael Sörensson
Kristianstads Golfklubbs golfbanor i Åhus är en del av de värdefulla sandmarkerna i Vattenriket. Insektsexpert Mikael Sörensson gjorde under sommaren en insektsinventering på banorna, som presenteras i denna rapport. Här finns, förutom beskrivning och förteckning över de funna arterna, också konkreta skötselåtgärder för att bevara och skapa gynnsamma förhållanden för markerna insekter.

Back To Top
Translate »