Värdefulla gamla träd vid Torsebro. Foto: Patrik Olofsson/N

Bevara träd för den biologiska mångfaldens skull

Ingenting varar för evigt

Men ett evighetsträd ska fredas från avverkning och få bli stora och gamla. Till slut ska trädet få falla ihop där det står. Träd, unga som gamla, levande som döda, är otroligt viktiga för den biologiska mångfalden. Men i det moderna landskapet finns det en brist på äldre träd och på död ved. Gamla träd med grov bark och död ved är mycket viktiga för den biologiska mångfalden. Till exempel vedlevande organismer som mossor, lavar, svampar och inte minst insekter. Genom att peka ut evighetsträd hjälper vi den biologiska mångfalden samtidigt som vi ökar kunskapen kring trädens roll i ekosystemet.

Bra för natur och människa

Stora gamla träd har alltid haft en stor betydelse för oss människor. Att stå i skuggan av en mäktig ek och veta att den redan är långt äldre än vad du själv någonsin kommer att bli. Att den kanske stod där redan på 1700-talet när Skåne härjades av krig och svält. Stora gamla träd levererar också mängder med ekosystemtjänster tillbaka till oss. Därför är de viktiga att värna om.

Ett koncept med anor

Vi är långt ifrån först med att peka ut evighetsträd. Naturskyddsföreningen i Skåne och Lunds kommun var några av de första som oss veterligen började arbeta med evighetsträdskonceptet. Sedan dess har det spridit sig genom hela Sverige. Nu är det dags för Kristianstad att hoppa på tåget. Hos oss började projektet som en del av ett den lokala naturvårdssatsningen (LONA). I projektet Fladdermöss i Vattenriket var en del av satsningen att identifiera och märka ut evighetsträd. Det projektet är nu slut men arbetet med evighetsträd i kommunen har bara börjat.

Början på ett långsiktigt projekt

Hittills har drygt 20 träd i kommunen valts ut. Arbetet med att hitta fler träd kommer att göras i ett löpande samarbete inom och mellan förvaltningar på kommunen. Den största utmaningen är att undvika träd som i framtiden kan bli så stora att de skapar risker för människor och fastigheter. Träd som riskeras att behöva tas ner i förtid ska undvikas, annars finns risken att syftet med projektet urvattnas.

Snabba fakta

Projektnamn: Evighetsträd i Kristianstads kommun
Medverkande: Biosfärkontoret, Mark- och exploateringsenheten och Tekniska förvaltningen
Finansiärer: Kristianstads kommun, Naturvårdsverket genom Länsstyrelsen Skåne.
Genomförs Löpande
Kontakt: Dan Gerell, dan.gerell@kristianstad.se
044-13 64 80

Evighetsträd

Globala mål

Miljömål nr 15

Läs mer

Back To Top
Translate »