Degeberga backar rustas upp med hjälp av Kommunala naturvårdsfonden

Förra året blev Degeberga backar avsatt som det första kommunala naturreservatet och successivt har tillgängligheten förbättrats. Ett nytt staket har uppförts för att underlätta för betesarrendatorn och trygga för de närboende så att inte de för områdets skötsel så viktiga korna trampar in i trädgårdarna.

En reservatsskylt som informerar besökaren om området är beställd och området har nu också markerats i terrängen. Förutom den traditionella lilla skylten med vita snöstjärnan på blå botten, som kännetecknar naturreservat, har vi också satt upp en nyframtagen grön skylt för att märka ut de kommunala naturvårdsfondsmarkerna. Det är en liten skylt, men med starkt symbolvärde för oss som arbetar med naturvårdsfrågorna i kommunen. Meningen är att kommuninvånarna skall få en signal om att här finns ett värdefullt naturområde, men också att kommunen är framsynt och har avsatt mark för just naturvård och rekreation.

Kommunala naturvårdsfonden
Under 1996 beslutade kommunstyrelsen att avsätta kommunala marker viktiga för det rörliga friluftslivet och naturvården i en ny fond. Den fick namnet Kommunala naturvårdsfonden och är något som fortfarande är unikt i Sverige. Ett av de områden som ingick i fonden var Degeberga backar, en naturskön, tätortsnära beteshage alldeles intill Degeberga samhälle. Förutom att området är viktigt för de närboendes rekreation, så är det populärt för utomhusundervisningen vid Degeberga skola. Snöiga vintrar hittar vi byns bästa pulkabackar på Degeberga backars sluttningar. På valborgsmässoafton eldas byns majbål här.

Hälsningar
Hans Cronert, C4-teknik Naturvårdsskötselorganisationen.

Back To Top
Translate »