Åtta nya områden för naturvård och rekreation

Kommunens naturvårdsfond har vuxit med åtta nya områden. Det är resultatet av en revidering som klubbats av kommunstyrelsen. Områdena ska skötas för att bevara och utveckla natur- och rekreationsvärden. Delar av Vramsåns flöde och stränder i Tollarp ingår numera. Här har Biosfärkontoret planterat den sällsynta vattenväxten jättemöja. 

utplantering jättemöja

Kristianstads kommun har ett smått unikt sätt att säkerställa värdefulla marker för naturvård och rekreation. Naturvårdsfonden bildades för 22 år sedan. Då flyttades 1500 ha kommunägd mark från markreserven till naturvårdsfonden. Fondmarkerna är undantagna från exploatering och ska gynna både natur- och rekreationsvärden. Naturvårdsfonden sköts av kommunen naturvårdsförvaltare.

2006 och år 2016 gjordes revisioner och arton nya områden tillkom. På initiativ av Biosfärkontoret fick markförvaltare Joel Hallgren i uppdrag att kalla samman en arbetsgrupp för en ny revision. I gruppen ingick Dan Gerell, ekolog, Pyret Ovesson, naturvårdsförvaltare, Joel Hallgren, markförvaltare, Jenny Sahlström, friluftsstrateg och Ulrika Hedlund, kommunekolog.
–Vi skulle undersöka om det fanns fler områden som är lämpliga för naturvård och rekreation och därför kan läggas till naturvårdsfonden. Vi har en stor kommun med variationsrik natur, säger Joel Hallgren.

De åtta nya områdena är utvalda för sina höga natur- och/eller rekreationsvärden eller för sin potential att utveckla höga värden. Arbetet började med att var och en funderade fram ett urval kandidatområden. Sedan träffades arbetsgruppen ute i fält och tittade på områden tillsammans.
-Naturvärden, geografisk spridning, variation och möjlighet till rekreation är några av de parametrar som varit vägledande när förslagen vaskats fram, säger Dan Gerell, ekolog på  Biosfärenheten.

De nya områdena finns i Everöd, Färlöv, Horna, Mansdala, Oppmanna, Tollarp, Östra Sönnarslöv och Lerjevallen.
-De har en bra spridning i kommunen, vilket är en viktig aspekt för att alla kommunens invånare ska få ta del av naturen och kommunens satsning på naturvård och rekreation, säger Pyret Ovesson, naturvårdsförvaltare Biosfärkontoret.

Vramsån i Tollarp är ett område som Dan Gerell känner lite extra för. Här var han med och planterade in den hotade vattenväxten jättemöja på delar av strömvattensträckan.
-Natura 2000-området och Vramsåns flöde genom naturvårdsfondmarken bidrar starkt till områdets stora naturvärde. Den stora variationen av natur runt ån innehåller bland annat al- och lövsumpskog, ädellövskog med grov ek, trädridåer, översvämningsytor och ängsmark, säger han.

Marker som tillhör naturvårdsfonden är utmärkta på kommunens kartor och i naturen kommer plaketter att sättas upp vid områdenas gränser. Flera av de kommunala naturreservaten började som fondmarker för att sedan få ett formellt skydd som naturreservat. Ekenabben, där Biosfärområde Kristianstads Vattenrike har en besöksplats, är det senaste exemplet på fondmark som blivit naturreservat.

Back To Top
Translate »