När verksamheten i Vattenrike drog igång hösten 1989 konstaterades att förhållandevis små arealer var skyddade som naturreservat och att tillgängligheten till våtmarksområdet behövde utvecklas. Sedan dess har många naturreservat bildats längs våtmarksområdet längs Helge å.

Även flera av Vattenrikets värdefulla sandmarker kring Åhus har blivit naturreservat. På grund av det attraktiva läget är dessa marker högintressanta för exploatering. Samtidigt har området höga natur- och kulturvärden. Genom Biosfärkontorets kunskapshöjande arbete och goda dialog med stadsplanerare har området förts över från exploateringsmark till naturområde. 2015 invigdes tre nya naturreservat på de värdefulla sandmarkerna.

Det stadsnära naturreservat Årummet är ett annat exempel. Reservatet invigdes 2012 efter att Biosfärkontoret lyft fram områdets höga naturvärden. Biosfärområdets besökscentrum, naturum Vattenriket, ligger i reservatet, vilket förstärker den biosfäriska identiteten ”för natur och människa”. Ekenabben och Södra Äspet är två andra tätortsnära områden som där Biosfärkontoret arbetar med reservatsbildningen.

Läs mer

Back To Top
Translate »