Mosslunda/Vä utmark är en mycket speciell miljö i Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. Den gamla utmarken har en unik flora och bland annat har många olika orkidéarter påträffats. Men det var i sista sekunden området räddades. Långt gångna soptippsplaner stoppades och området blev istället riksintresse och våren 2018 även naturreservat. Ett tidlöst gammalt kulturlandskap räddades för eftervärlden, ett stycke levande historia som fortfarande har mycket att berätta.

Uppleva och göra på Mosslunda

Upplev kulturlandskapet

Från parkeringen vandrar man söderut över Tjörnelyckan (1), en betesmark bevuxen med taggiga buskar och träd (tjörne på skånska). I skogsbrynet finns en gammal boplats (2) från slutet av bronsåldern (ca 500-400 f.kr.).
På våren hörs här ofta trädlärkans vemodiga sång. Från kullen (3) har man vid klart väder fin utsikt över bygden. På torrängen intill växer bland annat småfingerört, vårvicker, backsippa och backtimjan.

Slåttermarken (4) brukades tidigare som slåtteräng. Idag släpps djuren in först i slutet på juli för att ge slåtterfloran chans att blomma och fröa av sig. Här växer bland annat flera orkidéarter och ängsskallra. På höjdryggen (5) nordväst om rikkärret kan man finna sommarfibbla, brudbröd och rödkämpar. I sluttningen ned mot kärret växer granspira, klasefibbla, vildlin och stagg.

Rikkärret (6) är Mosslundaområdets klenod med många orkidéarter. Troligen har de fuktigaste ängsmarkerna i de centrala delarna av området aldrig konstgödslats och eftersom marken är kalkrik och har ett ytligt grundvatten har en rik och varierande flora utvecklats.

lövskogshagen (7) dominerar björk och asp och här finns ett spännande fågelliv med flera hackspettarter. Gröngölingen bygger gärna sitt bo i gamla aspar och även större och mindre hackspett ses regelbundet. I brynet ut mot betesmarkerna och på enefäladen i söder hör man ibland den numera mycket ovanliga göktytan ropa på våren och törnskatan spanar gärna efter skalbaggar och andra insekter från toppen av en taggig buske. De små kullarna (8) är rester från arkeologiska utgrävningar av bronsåldersgravplatser.

Detaljkarta över mosslunda

Tillgänglighet

Stigen på Mosslunda går över stock och sten och bitvis fuktiga partier.

Bra att veta

Naturreservat

Mosslunda är ett kommunalt naturreservat.

Betesdjur

Området hålls öppet av betande kor.

Hitta hit

Med bil: Från Kristianstad kör E22 mot Malmö. Tag av vid Trafikplats Vä och sväng höger i rondellen. Följ vägen söderut 3 km. Strax efter att du kört under motorvägen, sväng höger mot ”Mosslunda-Vä utmark”. Kör ytterligare 500 meter rakt fram till parkeringen.

Göknycklarna lyser rödlila på ängen. På en tuva omgiven av vatten lyser majvivornas ljusrosa rosetter och strax nedanför en liten blå klockformad blomma, den köttätande tätörten.

Back To Top
Translate »