Strax norr om Helgeåns mynning i havet ligger naturreservatet Gropahålet. Större delen av området utgörs av tallskog och i anslutning till stranden finns flygsanddyner, uppåt 20 meter höga. Gropahålet är attraktivt för det rörliga friluftslivet, inte minst sommartid då sandstranden lockar många badgäster. Sandstranden vid Gropahålet är en del av ett stort dynlandskap som sträcker sig cirka 25 km, från Åhus i norr till Juleboda i söder. Denna kuststräcka är även känd för sitt ålfiske och längs stranden ligger flera gamla ålabodar.

Ursprungligen täcktes de kustnära delarna främst av ekskog. Bristen på trä och brukbar mark ledde till att även de magraste markerna successivt öppnades upp. Under 1700-talet var kustområdet söder om Åhus nästa helt trädlöst vilket ledde till en omfattande sandflykt. Stora arealer jordbruksmark förstördes och kläddes in av sand.

I början av 1800-talet påbörjades en omfattande tallplantering för att försöka binda sanden och numera är en stor del av kusten i nordöstra Skåne åter bevuxen med skog, fast idag främst av tall.

Tallskogen är relativt öppen med tjocka mattor av lavar och mossor. Floran är artfattig men på de öppna torra markerna kan man finna speciella torrmarksväxter som sandnejlika, hedblomster, backtimjan och fältsippa.

Fågellivet i tallskogen är sparsamt med karaktärsarter som spillkråka, rödstjärt och tofsmes. Ute på de öppna sandiga partierna kan man träffa på ovanligare arter som trädlärka och fältpiplärka.

Strax söder om reservatet har Helgeån sitt utlopp i havet. Fram till 1775 mynnade ån bara vid Åhus men i juli 1774 började bönderna i Yngsjö att gräva ett dike till havet för att förhindra det årliga högvattnet från Helgeån att översvämma deras marker.

Dikningsföretaget fick oanade följder. Vårfloden 1775 hjälpte Helgeån att bana sig en ny väg längs diket ut i havet. Hela sjösystemet i Vattenriket sänktes med 60- 70 cm över en natt med stora konsekvenser. Sjöfarten längs Helge å fick problem och nya landområden steg upp ur vattnet, exempelvis Håslövs ängar, det fina strandängsområdet vid Hammarsjöns strand.

Uppleva och göra vid Gropahålet

Vandra

Vandring längs stranden och dynorna är lika trevligt alla årstider.

Bada

Sommartid är stranden ett härligt utflyktsmål för som och bad.

Stigkarta över Gropahålet

Tillgänglighet

Vid Gropahålet går du på naturstigar i tallskogen eller på sanddynerna.

Bra att veta

Hundbad och naturistbad

Vid Gropahålet, norr om mynningen, finns både hundbad och naturistbad.

Naturreservat

Gropahålet är ett naturreservat.

Hitta hit

Med buss: Regionbuss 551 till hållplats Furuboda Kaptenens väg. Härifrån är det 2,3 km till Gropahålets parkering.

Med bil: Kör väg 118 söderut från Kristianstad, genom Åhus och vidare till Yngsjö. Sväng vänster in i Yngsjö samhälle på Gamla byvägen. Sväng vänster in på Torgasträdet. Fortsätt förbi Kastanjelund och ta höger i nästa vägskäl. Följ vägen som går parallellt med havet cirka 1,7 km och sväng vänster vid skylt ”Naturreservat”. Vägen leder till en parkering mitt i reservatet.

Back To Top
Translate »