Håvade småkryp på burk. Foto: Mattias Roos, Kristianstads kommun

I Naturvårdsverkets forskningssatsningen ”Värdet av ekosystemtjänster” har två av sju forskningsprojekt koppling till Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. Projekten pågick 2013- 2016.

Elin Enfors Kautskys, forskare vid Stockholm Resilience Centre, forskningsprojekt i Helgeåns avrinningsområde började med att vi i Vattenriket uppmärksammat att vattnet blir allt brunare. Det påverkar många olika ekosystemtjänster och funktioner. När ljuset får svårare att tränga ner fungerar ekosystemen sämre och vattnet i Hanöbukten blir mindre attraktivt för badgäster. Projektet visade att Kristianstad är en riktig ”hotspot” för alla typer av ekosystemtjänster.

Högskolan Kristianstads Ingemar Jönsson är Implementering av ekosystemtjänstkonceptet på kommunal nivå, ECOSIMP, undersökte hur sju skånska kommuner möter utmaningen att integrera ekosystemtjänster i sin verksamhet och vilka problem och möjligheter de ser kring detta. Samarbetet med kommunerna innebar intervjuer av tjänstemän och politiker, analyser av planeringsdokument och metoder för utveckling av miljökonsekvensbeskrivningar och ekosystembaserad klimatanpassning.

LUCSUS, Lunds University Centre for Sustainable Studies, arbetar med ett forskningssamarbete med flera kommuner där Kristianstads kommun och Biosfärkontoret, medverkar. Forskningen handlar om ekosystembaserad planering och anpassning. Kristianstad deltar med exemplet Transval utanför Åhus där över 300 bostäder ska byggas och en ny detaljplan ska tas fram. Projektet är finansierat av Mistra Urban Futures.

Läs mer

Back To Top
Translate »