Ett av de viktiga målen i Unescos biosfärprogram 2015-2025 är att biosfärarbetet ska bidra till att bevara biologisk mångfald, restaurera och förstärka ekosystemtjänster samt främja ett hållbart nyttjande av våra naturresurser. Kristianstads kommuns strategiska färdplan ligger helt i linje med Unescos mål. Ett av färdplanens mål är friska ekosystem, en rik natur och stärkta ekosystemtjänster.

Kristianstads Vattenrike utgör 2 promille av Sveriges yta. Här lever hela 20 procent av landets hotade arter. I biosfärområdets temaområden ingår de olika naturtyper som tillsammans bildar det artrika landskapet. Artrikedom kräver friska ekosystem och bevarandearbetet omfattar hela landskapet.

Fokus för biosfärkontorets arbete är att förbättra vattenstatusen i Hanöbukten, stärka statusen för hotade arter samt bibehålla och förstärka ekosystemtjänsterna. Arbetet sker på bred front genom nära samarbete med många olika aktörer: föreningar, organisationer, myndigheter, markägare, brukare, allmänhet, lärosäten.

Bevarandearbetet har kommit långt inom våtmarksområdet längs Helge å, vattendragen och de sandiga odlingsmarkerna. Framöver kommer vi att öka insatserna i Hanöbukten, odlingslandskapet och den tätortsnära naturen.

Att samla in och sprida kunskap, utveckla skötselmetoder och skydda områden är viktiga delar. Samverkan och dialog med olika aktörer i landskapet driver arbetet framåt.

Back To Top
Translate »