Vattenrikets varumärke och internationella nätverk bidrar till samverkan och företagande på ett hållbart sätt i biosfärområdet. Här kan vår verksamhet vara en motor för ekologisk utveckling och turism på naturens villkor.

I målen för Unescos biosfärprogram 2015-25 ingår att verksamheten ska bidra till att skapa välmående, jämställda och hållbara samhällen och ekonomier som utvecklas i harmoni med biosfären samt stödja god planering och anpassning till klimatförändringar.

Vattenrikets arbete med att utveckla naturens värden är ett viktigt verktyg för att nå målen i Kristianstads kommuns färdplan. Med utgångspunkt i färdplanen ska biosfärkontoret vara delaktigt i utvecklingen av långsiktigt hållbara och klimatanpassade boendemiljöer med en artrik närnatur.

Att öka kunskapen och medvetenheten om människans behov av fungerande ekosystemtjänster är en viktig uppgift, liksom att förankra ekosystemtjänster som begrepp i konkreta projekt där vi kan förtydliga hur naturens nyttor kan fungera som en försäkring för en mer hållbar framtid.

Vi ska också utveckla möjligheterna till ett hållbart friluftsliv rikt på naturupplevelser med god tillgänglighet och som stimulerar till fysisk aktivitet, samt utveckla möjligheterna att använda naturen till att uppnå god hälsa och välmående.

 

Back To Top
Translate »