skip to Main Content

Bra för natur och människa

Precis som övriga cirka 700 biosfärområden i världen arbetar vi med att bevara, utveckla och stödja landskapets värden. I Vattenriket gör vi gör detta under mottot ”Bra för natur och människa”.

Målen för Unescos biosfärprogram 2015-25:

  • bevara den biologiska mångfalden
  • återställa och stärka ekosystemtjänster
  • främja en hållbar användning av naturresurser
  • skapa hållbara och rättvisa ekonomier, samt livskraftiga samhällen
  • främja forskning och utbildning om biologisk mångfald och hållbarhet
  • utveckla verktyg som kan mildra effekter av klimatförändringar och andra globala miljöförändringarDet gemensamma målet fram till 2025 är att alla Unescos biosfärområden är väl fungerande modellområden för hållbar utveckling som bidrar till FN:s Globala Mål och genomförandet av Agenda 2030.

Verktyg i kommunens strategiska färdplan

Biosfärområde Kristianstads Vattenrike är en motor i kommunens hållbarhetsarbete. Vattenriket är dessutom en viktig del i varumärket Kristianstad och i att skapa en attraktiv kommun med en långsiktigt hållbar livsmiljö.

Kristianstads kommuns färdplan till 2020 betonar vikten av en rik natur och friska ekosystem. Den innehåller delmål om bibehållna och förstärkta ekosystemtjänster, stärkt status för hotade arter och förbättrad vattenstatus i Hanöbukten.

Andra mål är ett rikt friluftsliv som bygger på ett hållbart nyttjande och tillgänglighet, ett hälsosamt åldrande, goda möjligheter till kultur- och fritidsaktiviteter för alla, god hälsa, tätortsnära natur och säkerställd tillgång till natur för skolan.

Naturum – mötesplats och skyltfönster

Naturvårdsverkets riktlinjer för landets naturum slår fast att de ska vara porten till naturen. Naturum Vattenriket fyller flera funktioner. Det fungerar som mötesplats och skyltfönster för arbetet i Biosfärområde Kristianstads Vattenrike samtidigt som det visar vägen ut i Vattenriket för besökarna.

Back To Top
Translate »