skip to Main Content

Precis som övriga cirka 700 biosfärområden i världen arbetar vi med projekt som går ut på att bevara, utveckla och stödja landskapets värden. I Vattenriket gör vi gör detta under mottot ”Bra för natur och människa”.

Målen för Unescos biosfärprogram 2015-25:

  • bevara biologisk mångfald, restaurera och förstärka ekosystemtjänster, samt främja hållbart nyttjande av naturresurser
  • bidra till att skapa välmående, jämställda, hållbara samhällen och ekonomier som utvecklas i harmoni med biosfären
  • främja forskning och utbildning om biologisk mångfald och hållbarhet
  • stödja planering och anpassning till klimatförändringar och andra globala miljöförändringar

Verktyg i kommunens strategiska färdplan
Biosfärområde Kristianstads Vattenrike är en motor i kommunens hållbarhetsarbete. Vattenriket är dessutom en viktig del i varumärket Kristianstad och i att skapa en attraktiv kommun med en långsiktigt hållbar livsmiljö.

Kristianstads kommuns färdplan till 2020 betonar vikten av en rik natur och friska ekosystem. Den innehåller delmål om bibehållna och förstärkta ekosystemtjänster, stärkt status för hotade arter och förbättrad vattenstatus i Hanöbukten.

Andra mål är ett rikt friluftsliv som bygger på ett hållbart nyttjande och tillgänglighet, ett hälsosamt åldrande, goda möjligheter till kultur- och fritidsaktiviteter för alla, god hälsa, tätortsnära natur och säkerställd tillgång till natur för skolan.

Naturum – mötesplats och skyltfönster
Naturvårdsverkets riktlinjer för landets naturum slår fast att de ska vara porten till naturen. Naturum Vattenriket fyller flera funktioner. Det fungerar som mötesplats och skyltfönster för arbetet i Biosfärområde Kristianstads Vattenrike samtidigt som det visar vägen ut i Vattenriket för besökarna.

Back To Top
Translate »