skip to Main Content

Projektbeskrivning

Biosfärenheten har hittills fått bidrag på totalt 793 000 kr för att göra åtgärder som gynnar hotade vilda pollinatörer. Inom projektet har vi grävt sandblottor, ryckt tallplantor och tagit fram bar sand. Varm solbelyst sand är en viktig komponent för vildbin och fjärilar, men även för de blommande växter som dessa insekter är beroende av. Pollinerande insekter är beroende av pollen och nektar från blommande växter. Inom projektet planteras vilda växter som väddklint, backtimjan, getväppling och monke. Blottad sand och död ved skapar boplatser för insekterna. Insekter som vildbin, blomflugor och fjärilar levererar en otroligt viktig ekosystemtjänst till oss människor genom att pollinera våra grödor, bärbuskar och fruktträd. Just i Vattenriket hittar vi fortfarande många av våra vilda pollinatörer och genom dessa åtgärder hjälper vi dessa på traven.

Flertalet åtgärder har gjorts inom länsstyrelsens uppdrag för att stärka förutsättningarna för vilda pollinatörer i Skåne.

Vilda pollinatörer | Länsstyrelsen Skåne (lansstyrelsen.se)

Snabba fakta

Projektnamn: Pollineringsåtgärder 2020-2023, ÅGP
Medverkande: Biosfärkontoret
Finansiärer:  Naturvårdsverket genom Länsstyrelsen Skåne. Medel avsedda för Åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper (ÅGP). Budget: 529 160kr (2020), 264 000kr (2021),  423 000 (2022-2023)
Genomförs: 2020-2023
Kontakt: Dan Gerell dan.gerell@kristianstad.se

Globala mål

Miljömål Nr 15

Nyheter

Back To Top
Translate »