skip to Main Content
Vandra bland ramslök och sippor på Nora Lingenäset. Foto: Karin Magntorn

En ny vandringsled växer fram i Vattenriket, SL6 Vattenriket. Leden ska gå från norr till söder genom fantastiskt rik och varierad natur. Från skogsbygden i norr över det öppna odlingslandskapet på Kristianstadsslätten, våtmarkerna längs Helge å vidare ner till Åhus kust, genom sandiga marker och tallskog och tillbaka  uppemot åsarna.

När projektet startade var Kristianstads kommun en vit fläck när det gäller Skåneleden. Det fanns en liten bit i norr och en i söder.  Ett medborgarförslag på att skapa en Vattenriketled som en del av Skåneleden kom in till kommunen.

Under 2017 tog Biosfärkontoret fram ett förslag som rymmer en stor variation i landskap och upplevelser. Från skogsbygden i norr över Kristianstadsslätten, våtmarkerna längs Helge å vidare ner till Åhus kust, genom sandiga marker och tallskog och tillbaka mot åslandskapet igen.

Ledförslaget omfattar ca 14 mil uppdelat på 8-9 etapper. En viktig särprägel är närheten till flera tätorter. Det ger en flexibilitet i planeringen. Det går att proviantera efter hand och det är lätt att ta sig med buss till etappernas start- och slutpunkter.

Grundförslaget är att Vattenriketleden ska bli en Skåneled och Region Skåne och Stiftelsen Skånska landskap, liksom företrädare för turismutvecklingen i kommunen, är delaktiga i arbetet. Förstudien delfinansierades med statliga LONA-bidrag.

Kommunstyrelsen har sagt ja till att satsa 2,6 miljoner på att anlägga leden. Ett nytt LONA-projekt med statliga bidrag på 655 000 kr medfinansierar första sträckan och är en viktig pusselbit för att  få till stånd den 14 mil långa leden tvärs igenom Vattenriket från norr till söder.

Den första sträckan av SL6 Vattenriket mellan Norra Lingenäset och Nyehusen invigdes våren 2020. Arbetet fortsätter med att få till de två resterande sträckorna i norr och söder.

Back To Top
Translate »