skip to Main Content
Sånnarna hålls öppet av betande kor. Foto: Patrik Olofsson/N

Sedan 2005 har Biosfärkontoret arbetat med att skydda viktig natur och bevara hotade arter i området. Ett gott exempel är de sandiga markerna väster om Åhus.

På grund av det attraktiva läget är dessa marker högintressanta för exploatering. Samtidigt har området höga natur- och kulturvärden. Genom Biosfärkontorets kunskapshöjande arbete och goda dialog med stadsplanerare har området förts över från exploateringsmark till naturområde. 2015 invigdes tre nya naturreservat på de värdefulla sandmarkerna.

Det stadsnära naturreservat Årummet är ett annat exempel. Reservatet invigdes 2012 efter att Biosfärkontoret lyft fram områdets höga naturvärden. Biosfärområdets besökscentrum, naturum Vattenriket, ligger i reservatet, vilket förstärker den biosfäriska identiteten ”för natur och människa”.

Back To Top
Translate »