skip to Main Content
Flygbild över de sandiga markerna kring Åhus. Foto: Patrik Olofsson/N

Vattenriket är ett biosfärområde med en mosaik av naturtyper. Här finns i stort sett all svensk natur förutom fjäll. Vi har identifierat tio landskapsteman med stora värden. Vi arbetar med åtgärder som gynnar många arter på stora områden. 

Sandmarker, ädellövskogar, våtmarker och vattendrag är de mest artrika naturtyperna. Därför har arbetet med att bevara, utveckla och stödja framför allt fokuserats på dem. Både värdefulla kärnområden och en grön infrastruktur ute i landskapet behövs.

Vi arbetar med åtgärder som skapar plats för arter på många olika sätt. Varje liten yta har stor betydelse. Blommande kanter längs cykelvägar kan fungera som en förbindelselänk mellan naturreservat. Dessa samband i landskapet har stor betydelse för hur växter och djur kan röra sig och finnas kvar. Runt om i landskapet finns många olika aktörer som bidrar på olika sätt.

Back To Top
Translate »