skip to Main Content
Rådgivning. Foto: Åsa Pearce

Små insatser kan göra stor nytta för växter, småkryp och upplevelse .”I Sanden nära dig” är ett LONA-projekt med målet att sprida kunskap och inspiration att sköta kusten så det gynnar sandmarkernas mångfald.

Den biologiska mångfalden i sandmarkerna är ett särskilt ansvarsområde i Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. Biosfärenheten har under flera år arbetat för att öka kunskapen om mångfalden, informerat, skyddat sandområden för framtiden och genomfört skötsel och restaureringar.

I det här projektet läggs särskild fokus på sandkustens bebyggda områden. Utmed kusten från Åhus till Friseboda är de gamla flygsandfälten planlagda för bebyggelse och grönområden till ungefär 50 procent. I grönområden och på naturtomter finns sandmarker med höga naturvärden. Möjligheterna är stora att med enkla medel bevara och utveckla dem.

I projektet kan den som vill få en rådgivning på sin fastighet. Ett besök där vi tittar på vilka sandmarksvärden som finns på tomten och hur de kan utvecklas. Vi arrangerar även fältvandringar för att berätta om sandkustens geologi, kulturhistoria och speciella mångfald.

I projektet ska vi genomföra naturvårdsinriktad skötsel i grönområden och annan närnatur. Det handlar om att ta bort buskar och träd som sakta men säkert slutit sig över öppna sandområden. När tät vegetation tas bort kommer blommande växter och insekter tillbaka. Samtidigt öppnas områden och vyer upp igen för människor att vara i och njuta av.

Back To Top
Translate »