skip to Main Content

Attitydförändring mot ett hållbart samhälle

Det långsiktiga målet för Vattenrikets verksamhet är en attitydförändring mot ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle. Dit ska vi nå genom dialog och samverkan i projekt som bevarar landskap, arter och ekosystemtjänster samtidigt som vi hittar hållbara sätt att nyttja. Forskarna kallar vårt arbetssätt adaptiv samförvaltning. Vi kallar det biosfärmodellen.

Love-perspektiv

Vattenrikets kärnvärden är artrikt, kunskapsrikt, idérikt, upplevelserikt och glädjerikt. Vi tror att det bästa sättet att ändra människors attityd mot en hållbar samhällsutveckling går genom hjärtat, via förundran, fascination och glädje.

Naturum Vattenriket och våra besöksplatser ger människor en möjlighet till många härliga naturupplevelser. På sikt bidrar det till en känsla för att de här platserna är viktiga och värda att bevara. Vi tror på att skapa handlingsberedskap och vilja till förändring genom att bygga på positiva budskap, upplevelser och glädje.

Dialog och samverkan

Arbetet bygger på bred lokal förankring och ett gott samarbete med aktörer på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Några exempel är markägare, brukare, företagare, allmänhet, föreningar, tjänstemän, politiker, skolor, högskolor, universitet, Länsstyrelsen, Region Skåne, Tourism in Skåne, Programkommittén för Biosfärprogrammet Sverige, Svenska Unescorådet, Naturvårdsverket, andra naturum i Sverige, Centrum för naturvägledning, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket, Havs- och Vattenmyndigheten, departementen, Världsnaturfonden, ArtDatabanken, andra biosfärområden och internationella forskare.

Biosfärmodellen

Arbetet börjar med att vi uppmärksammar en problemsituation. Biosfärkontoret är en neutral arena för samverkan och kan därför sammanföra olika intressenter. Tillsammans samlar vi in kunskap och resurser och planerar åtgärder för att lösa problemsituationen. Vi genomför åtgärderna, följer upp och justerar efter hand. Allt arbete sker i dialog och samverkan med berörda, där förtroende är nyckeln. Vi redovisar resultatet efter hand och vidareutvecklar projektet. Vi sprider nya idéer och kunskap vidare till andra.

Hela landskapet

Vattenriket är ett biosfärområde med en mosaik av naturtyper. Här finns i stort sett all svensk natur förutom fjäll. Vi har identifiera tio landskapsteman med stora värden. Sandmarker, ädellövskogar, våtmarker och vattendrag är de mest artrika naturtyperna. Därför har arbetet med att bevara, utveckla och stödja framför allt fokuserats på dem.

Vi arbetar utifrån ett landskapsperspektiv. Både värdefulla kärnområden och en grön infrastruktur ute i landskapet behövs. Varje liten yta har stor betydelse. Blommande kanter längs cykelvägar kan vara en förbindelselänk mellan naturreservat. Samband i landskapet kan ha stor betydelse för hur växter och djur kan röra sig och finnas kvar. I landskapet finns många olika aktörer som kan bidra på olika sätt.

Naturum Vattenrikets arbetssätt

Naturum Vattenriket vänder sig till en bred målgrupp och inträdet är gratis. Arbetet utgår från Naturvårdsverkets riktlinjer med värdeorden tillgängligt, välkomnande och inspirerande. Utställningen är bemannad av naturvägledare som visar vägen ut i Vattenriket och berättar om biosfärområdet. Det finns ett rikt programutbud som till största del är gratis samt bokningsbara föredrag och visningar. Vi använder humor som en viktig del i naturvägledningen i utställningen på naturum. Det ger besökarna en intresseväckande, trevlig och engagerande upplevelse.

Back To Top
Translate »